Privacy clausule Golden Bottle

Golden Bottle neemt uw privacy en uw rechten bij de gegevenverwerking ernstig. Golden Bottle hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil Golden Bottle:

 • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van uw gegevens;
 • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
 • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
 • u informeren over de cookies die er worden gebruikt;
 • uitleggen welke rechten u heeft.

 

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Golden Bottle BV, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Opworpstraat 52 en met ondernemingsnummer 0841.393.341.

 1. Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

 

Golden Bottle verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Golden Bottle, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan Golden Bottle meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruik maakt. Golden Bottle verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden, gebruik maken van de diensten van Golden Bottle. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan Golden Bottle over te maken.

 1. Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zogenaamde gevoelige gegevens toegevoegd aan aanvragen voor producten en/of diensten van Golden Bottle met mogelijks medische of gezondheidsgegevens zijn desgevallend essentiële informatie en worden in zulke situaties enkel verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming zal u worden gevraagd op het moment dat u klant wordt bij Golden Bottle. Alle gegevens worden met de grootste zorg verwerkt en beschermd via end-to-end versleutelde SSL verbindingen.

 1. Hoe en waarom verwerkt Golden Bottle uw gegevens?

Golden Bottle verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Golden Bottle uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Golden Bottle uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op de website van Golden Bottle, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Golden Bottle. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Golden Bottle. In dat geval zal Golden Bottle steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Golden Bottle verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Golden Bottle. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Golden Bottle alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

 1. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Golden Bottle deelt uw persoonsgegevens in principe met niemand buiten haar onderneming.

Golden Bottle kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Golden Bottle is genoodzaakt om uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Golden Bottle uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is Golden Bottle verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Golden Bottle hierom verzoekt.

Soms is Golden Bottle genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Indien alle of een deel van de activiteiten van Golden Bottle worden verkocht of overgedragen, behoudt Golden Bottle zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Golden Bottle de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

 1. Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat Golden Bottle uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Golden Bottle en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 1. Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw gegevens inkijken en ze laten corrigeen. U kunt uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Golden Bottle op het volgende adres of e-mailadres: info@golden-bottle.com

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Golden Bottle via voormelde contactgegevens.

 1. Welke cookies worden er gebruikt?

De website van Golden Bottle gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Golden Bottle wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleienden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Golden Bottle u geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die Golden Bottle gebruikt, zijn de volgende:

 1. De beveiliging van uw gegevens?

Golden Bottle zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Golden Bottle bvba
Opworpstraat 52
3560 LUMMEN
+32(0)13/29.45.92
BTW: BE0841.393.341
info@golden-bottle.com